มารู้จัก เครื่องสูบ หรือ ปั๊ม ที่มีใช้ในอุตสาหกรรม กันเถอะ

มารู้จัก เครื่องสูบ หรือ ปั๊ม ที่มีใช้ในอุตสาหกรรม กันเถอะ

เครื่องสูบ หรือ ปั๊ม เป็นเครื่องมือกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของไหล เพื่อให้ของไหลนั้นไหลผ่านระบบท่อ

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามต้องการ พลังงานที่นำมาเพิ่มให้แก่ของไหลนั้นอาจได้มาจากเครื่องยนต์ หรือ

มอเตอร์ โดยพลังงานที่เครื่องสูบไหลต้องการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการสูญเสียความดัน หรือ ที่เรารู้จักกันใน Pressure drop หรือ Head ในระหว่างทาง ที่ของไหลเคลื่อนที่ไป และอัตราการไหลของของไหล

การจำแนกประเภทของเครื่องสูบหรือปั้มได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปมากมาย แต่ที่นิยมแบ่งประเภทของปั๊มมีด้วยกัน 2แบบคือ

1แบ่งตามลักษณะการขับดันของเหลวภายในปั๊ม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1.1 ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Roto Dynamics Pump)หรือ ปั๊มที่ใช้พลังงานจลน์ (Kinetic Pump)

1.2 ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement Pump)

1.1 ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Roto-Dynamics Pump)

เครื่องสูบ หรือ ปั๊ม ประเภทนี้สามารถสร้างเฮดของน้ำหรือของไหล โดยการเพิ่มความเร็วของของไหลซึ่งได้จากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปั๊ม อัตราการไหลของไหลจะแปรผันตามความดันด้านขาออก (Discharge) ตัวอย่างของปั๊มประเภทนี้ ได้แก่ End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump, Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative pumps

1.2 ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement Pump)

เครื่องสูบ หรือ ปั๊ม ประเภทนี้เป็นปั๊มที่ให้พลังงานแก่ของไหลแบบไม่ต่อเนื่อง โดยการให้ของไหลหรือน้ำไหลเข้าไปแทนที่อยู่ในห้องปิดภายในเรือนปั๊มแล้วลดปริมาตรของห้องปิดนั้นให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความดันของของไหลหรือน้ำให้เพิ่มขึ้น ซึ่งปั๊มชนิดนี้จะสามารถให้อัตราการไหลของไหลหรือน้ำที่มีค่าคงที่ ถึงแม้ว่าความดันด้านขาออก (Discharge) จะมีการแปรผัน ตัวอย่างของปั๊มประเภทนี้ ได้แก่ Reciprocating pumps, Power pumps, Steam pumps, และ Rotary pumps

2.สามารถจำแนกประเภทของปั้มตามลักษณะการทำงาน ได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

2.1  แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มที่มีการทำงานโดยการเพิ่มพลังงาน

ให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง

2.2  แบบโรตารี่ (Rotary pumps) เป็นปั๊มที่มีการทำงานโดยการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดย

อาศัยการหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลาง

2.3 แบบเลื่อนชัก หรือแบบลูกสูบ (Reciprocating pump) เป็นปั๊มที่มีการทำงานโดยการเพิ่มพลังงานให้แก่

ของเหลวโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระบอกสูบ

2.4  แบบพิเศษ (Specialized pumps)เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษไม่สามารถจัดให้อยู่ในสามประเภท

ข้างต้นได้

ตอนต่อไป ก็จะกลับมาเขียนเกี่ยวกับหลักการทำงานของปั๊มที่นิยมที่สุดในอุตสาหกรรม นั้นก็คือ ปั๊มหอยโข่ง หรือ Centrifugal Pump นั้นเอง

letskiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *